Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

MOTUS GROUP BV
Kolibriestraat 49
2170 MERKSEM

BE 0743.612.985

Algemene voorwaarden:

De algemene voorwaarden worden tijdens elke reserving geacht te zijn gelezen en goedgekeurd.
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

De persoon die de reservering maakt accepteert de algemene voorwaarden voor zichzelf en voor de gehele gezelschap die zal komen spelen.
Keys&Clues Escape Room is eigendom van Motus Group BV.

RESERVERINGEN

 • Reserveren kan enkel via de website of via e-mail.
 • De minimumleeftijd om zelfstandig te kunnen spelen, zonder volwassenen, is 14 jaar.Doch adviseren we een minimumleeftijd van 16 jaar.
 • Het maximaal aantal deelnemers per tijdslot, per spel is 8.

ANNULEREN EN WIJZIGEN VAN JE RESERVERING

Voor boekingen passen wij volgende annuleringsregels toe:

 • Bij annulering van minimaal 10 dagen voor de reservatiedatum krijg je 100% terugbetaald.
 • Bij annulering buiten de termijn van 10 dagen voor de reservatiedatum OF bij een no-showwordt er geen terugbetaling uitgevoerd.
 • Wijzigen van je reservering kan kosteloos tot minimaal 5 dagen voor de aanvang van het spel(indien mogelijk). Indien na je wijziging een annulatie volgt, wordt het volledige bedrag per gereserveerd spel in rekening gebracht en niet geretourneerd.

VOORWAARDEN TER PLEKKE

 • Wij werken met een vast tijdschema. De gehele gezelschap wordt 15 minuten voor aanvangsuur ter plaatse verwacht. Het spel start op het afgesproken tijdstip doch kan er een vertraging oplopen. Het spel kan ten laatste aanvangen indien het aanvangsuur 15 minuten na het oorspronkelike aanvangsuur ligt.
  Om deze reden behouden wij ons het recht om de toegang te weigeren van groepen die meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de activiteit arriveren. Er zal door de medewerkers beoordeeld worden of het aanvangen nog mogelijk is. Het niet aanvangen van het spel kan op geen enkele wijze resulteren in een terugbetaling.
 • In de kamers zijn camera’s aanwezig waarbij de medewerker de spelers in de gaten houdt, zowel voor de veiligheid van de spelers als het verloop van het spel.
  Dit zijn live camera’s, er wordt nooit iets opgenomen.
 • Motus Group BV behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Dit zowel voor de aanvang als tijdens het spel.
  Enkele voorbeelden zijn: dronkenschap, het bedreigd voelen van de medewerker, vermoeden tot ruw spel of vandalisme, het niet in staat zijn de instructies op te volgen, etc…Telefoons, GSM-toestellen of ander apparatuur mag niet mee in het spel.Opnames van welke aard, met welk toestel dan ook, zijn absoluut verboden.
  Indien de medewerker merkt dat er opnames worden gemaakt in de escape rooms behoudt MOTUS GROUP BV het recht het spel per direct stop te zetten. De opnames zullen worden verwijderd of in beslag worden genomen.
  Indien deze worden gedeeld op het internet zal een procedure tot schadevergoeding opgestart worden.
 • Eventuele toegebrachte schade zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan, vermeerderd met EUR 50 herstellingskosten. Indien de veroorzaker niet gekend is zal het volledige team aansprakelijk worden gesteld.
  Schade aan de escape room kan immers een negatief effect hebben op de spelervaring van de teams die na je komen.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Bij eventuele disputen is de rechtbank van het district Antwerpen bevoegd.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen,kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de escape room. Hieronder valt ook indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van deelnemers en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien deelnemers letsels oplopen van welke aard dan ook. Bezoek aan het pand en het deelnemen aan escape rooms gebeurd steeds op eigen initiatief en risico.
 • MOTUS GROUP BV is niet aansprakelijk voor gebeurtelijke diefstallen. Afsluitbare lockers zijn voorzien doch is het gebruik ervan is op eigen risico.
 • Alle puzzels, raadsels, … zijn eigendom MOTUS GROUP BV en mogen op geen enkele manier gekopieerd of vermenigvuldigd worden.
 • Facturen kunnen op aanvraag opgemaakt worden voor bedrijven. De betaling ervan dient ten laatste 10 kalenderdagen voor de speeldatum ontvangen zijn.
 • Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand meebrengen voor de debiteur, verhoogd met een administratieve kost van EUR 40.
 • Persoonsgegevens die je meedeelt om een boeking te maken, zullen enkel voor dat doeleind gebruikt worden. Deze zullen nooit doorverkocht worden.

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.